รวมโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด ดูรูปรถเราได้ครับ กลับหน้าแรก ติดต่อเราได้ เลยครับ

 

รถตู้ให้เช่า


เวียงจันทน์ วังเวียง
หลวงพระบาง
4 วัน 3 คืนในลาว
ท่านละ 8,500 บาท


ตัวอย่างผู้ใช้บริการเรา

รูปสถานที่ท่องเที่ยว

 

รูปประเทศเวียดนาม
ย่างกุ้ง
รูปประเทศพม่า
วงรอบแม่ฮ่องสอน
วงรอบ เชียงใหม่แม่ฮ่องสอน
 

 


โฮจิมินห์ซิตี้
ดาลัท...ปารีสตะวันออก
4 วัน  3 คืน  โดยสายการบิน เวียดนามแอร์ไลน์   
              


วันที่ หนึ่ง โฮจิมินห์ -ไซ่ง่อน

14:30 น.      เดินทางถึงสนามบินนครโฮจิมินห์ซิตี้  
จากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง เพื่อนั่งรถเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆ โฮจิมินห์ หรือ
ไซ่ง่อนในอดีตนำท่านชมย่านไชน่าทาวน์และอาคารบ้านเรือนในรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมฝรั่งเศษและปาร์คกลางเมืองความสวยงามต่างๆที่ฝรั่งเศสเป็นผู้ทุ่ม
งบประมาณเนรมิตเมื่อครั้งที่คิดว่าจะได้เป็นผู้ครอบครองเมืองแห่งนี้
เที่ยวชมพระราชวัง Reunification หรือชื่อเดิมคือพระราชวัง Independence

จากนั้นนำท่านชมโบสถ์นอร์ทเทอร์ดามโบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยัง
อยู่ในสมัยอาณานิคมของฝรั่งเศสโดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้
สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศสชมอนุสาวรีย์ประธานโฮจิมินห์ซึ่งตั้งอยู่
ด้านหน้าของศาลากลางก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศษด้วยเช่นกัน

19.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารบนเรือล่องแม่น้ำไซ่ง่อนเพื่อชมอ่าวโฮจิมินห์ยาม
ราตรี
หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนหรือเที่ยวชมแสงสีของโฮจิมินห์ตามอัธยาศัยดังคำ
กล่าวที่ว่า“ไซ่ง่อนคือเมืองที่มีชีวิตที่สุดในยามค่ำคืน”จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่
ที่พัก พักค้างคืนในเมือง โฮจิมินห์

วันที่ สอง  โฮจิมินห์ – ดาลัท – เที่ยวรอบเมืองดาลัด - นั่งกระเช้าไฟฟ้า

05.30 น.    ออกเดินทางสู่สนามบินเดินเซินยัทนครโฮจิมินห์เพื่อออกเดินทางสู่เมืองดาลัทโดย
สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 464 ( on Tue,  Fri, Sat,  Sun )  
บริการอาหารเช้าแบบกล่องปิกนิค
08.25 น.   เดินทางถึงสนามบินดาลัด นำท่านชม Old Train Station ซึ่งเป็นสถานีรถไฟเก่าแก่ และเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบเฉพาะตัว ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นสถานีรถไฟเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างเดียวเท่านั้น จากนั้น นำท่านชมสวนดอกไม้เมืองหนาวที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดาลัท ท่านจะได้สัม
ผัสดอกไม้เมืองหนาว ที่อวดโฉม รูปทรง และสีสันแปลกตา ซึ่งเป็นสายพันธุ์มาจากยุโรป
รับรองว่าท่านจะต้องเพลิดเพลินและหมดเวลาไปกับการบันทึกภาพ เพื่อเก็บสีสันและบรรยากาศโรแมนติกแบบนี้ไว้อีกนานเลยที่เดียว
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจากนั้นเดินทางสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้น ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของดาลัท จากมุมสูง กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้ เป็นระบบกระเช้าที่ทันสมัยที่สุดของ
ประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูง จากนั้นนำท่านชมความงดงามของทะเลสาบTuyenLamLakeล่องเรือชมเกาะต่างๆและตื่นตากับทิวสนซึ่งเป็นสนพันธุ์ที่หาดูได้ยาก
จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิบ่าวได๋ จักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนามที่ลี้ภัยประทับณประเทศฝรั่งเศสนับว่าเป็นจุดที่ลื่อชื่ออีกแห่งหนึ่ง
ที่ผู้มาเยือนไม่ควรพลาด
18:30 น.    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารริมทะเลสาบ (อาหารเวียดนาม)
หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนหรือเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย

วันที่ สาม  ดาลัท - โฮจิมินห์ซิตี้

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เทือกเขาแห่งความรัก  Love Valley   
นำท่านช้อปปิ้งตลาด เมืองดาลัท และชมสินค้าพื้นเมืองต่างๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เมืองดาลัท
12.10 น.    ออกเดินทางกลับสู่ นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 465
( on  Mon, Wed, Thu)
12.50 น.   เดินทางถึงโฮจิมินห์รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์กูจี อุโมงค์ที่ชาวเวียดกงขุดขึ้นขนาดพอดีตัวในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกัน รวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศ ที่ชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 10,000 คน ในระหว่างการเกิดสงคราม และอุโมงค์แห่งนี้ยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหาร และเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร  อุโมงค์แห่งนี้ยังสามารถทะลุออกสู่แม่น้ำไซ่ง่อนได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านชมภาพถ่าย และวิดีโอเหตุการณ์จริงในช่วงของการเกิดสงคราม
19:00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักค้างคืนในเมือง โฮจิมินห์


วันที่ สี่  พิพิธภัณฑ์สงคราม – กรุงเทพฯ

07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สงคราม ศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์สงครามและอาวุธ ปืน ระเบิด
และเครื่องบินรบ ฯลฯ จากนั้นนำท่านผ่อนคลายกับการช้อปปิ้ง ณ ตลาดเบนถัน  อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองของเวียดนาม อาทิเช่น ผ้าลายปัก และเรือไม้
11:30 น.    ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ VN 851
13:00 น.    เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...


 

 

กันเอง ทราเวล 129 หมู่ 1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์   สมุทรปราการ 10290
Tel/Fax 02-637-6837 , 0899-212-451 , 086-329-7251 ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศ เลขที่ 11/05791