12-15 มกราคม 2551คณะทัวร์จากจังหวัดมหาสารคามจำนวน 39 ท่าน ใช้บริการของ
บริษัท เขยลาว จำกัดเดินทางไปยังดินแดนพระพุทธศาสนาที่พม่าที่มีความเป็นมาทาง
ประวัติศาสตร์อันยาวนาน หลายร้อยปี มีความงดงามอลังการจากศิลปะเก่าแก่ที่ล้ำค่า
สัมผัสวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีความมีน้ำใจไมตรีของคนพม่า
ที่พากันซึมซับเอาวิถีของชาวพุทธไว้ในจิตวิญญาณอย่างเหนียวแน่น