รวมโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด ดูรูปรถเราได้ครับ กลับหน้าแรก ติดต่อเราได้ เลยครับ

 

รถตู้ให้เช่า


เวียงจันทน์ วังเวียง
หลวงพระบาง
4 วัน 3 คืนในลาว
ท่านละ 8,500 บาท


ตัวอย่างผู้ใช้บริการเรา

รูปสถานที่ท่องเที่ยว

 

รูปประเทศเวียดนาม
ย่างกุ้ง
รูปประเทศพม่า
วงรอบแม่ฮ่องสอน
วงรอบ เชียงใหม่แม่ฮ่องสอน
 

 

กัวลาลัมเปอร์  คาเมรอน ไฮแลนด์  ปีนัง 4 วัน 3 คืน

กัวลาลัมเปอร์ เมืองศิวิไลซ์ที่กลมกลืนระหว่างเก่าและใหม่ แทรกซึมด้วยธรรมชาติ
ด้วยสวนใหญ่ใจกลางเมืองปุตราจายา เมืองแห่งความมีชีวิตชีวา และทันสมัย
เมือง IT แห่งใหม่ของโลก คาเมรอน ไฮแลนด์ จิบชาต้นตำรับสัมผัสดอกไม้
แกมสายหมอก อากาศเย็นฉ่ำสบาย ปีนัง “ไข่มุกแห่งตะวันออก
” ศูนย์กลางการศึกษา และ ศาสนสถาน

                                อัตราค่าบริการ              ท่านละ 7,600 บาท

วันออกเดินทาง    
19.00 น.  คณะพร้อมกันที่ อาคารชาเตอร์สแควร์  สาทรเหนือ (ท่านสามารถนั่งรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีสุรศักดิ์)
               เพื่อจะนำท่านเดินทางไปยังหาดใหญ่ โดยรถตู้ปรับอากาศ  VIP

วันแรก        หาดใหญ่  กัวลาลัมเปอร์ Kuala Lumpur           (เช้า / เที่ยง / เย็น)

06.00 น.    รับประทานอาหารเช้าที่หาดใหญ่
07.00 น.    เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะที่จุดนัดพบจากนั้นเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย
                 ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการ
                 ตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ด่านบูกิตคายูอีตั้ม ผ่านจังโหลน 
                 จิตรา อลอสตาร์  สุไหงปัตตานี  บัตเตอร์เวิร์ธ  ไท้ผิง  อีโปร์ ตันหยงมาลิม
                 นำท่านเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ . (เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกว่า ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 
12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
                สู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ garden city of lights เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย
               “นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับประดาไปด้วยต้นไม้และพุ่มดอกไม้
               ที่สวยงามตระการตา  ชมจัตุรัสเมอร์เดก้า Dataran Merdeka  ศูนย์กลางของกรุงฯ
               ชม เสาธง ที่มีความสูงที่สุดในโลก 100 เมตร ความงดงามของสถาปัตยกรรม
               อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด Sultan Abul Samad Building  ชม พระราชวังแห่งชาติ
               Istana Negara ทหารม้าและทหารราบประจำพระองค์ ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกเพื่อเก็บไว้
               ในความทรงจำ  ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา  มัสยิดหินอ่อน 
               สถานีรถไฟเก่าแก่ KL Tower  ที่มี ความสูง 421 เมตร Petronas Twin Tower  ตึกแฝด
               ปิโตรนัส ที่มีความสูง 452 เมตร
18.00 น.    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) เข้าสู่ที่พัก โรงแรม  Cititel Express Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง   เมืองใหม่ ปุตราจายา Putra Jaya คาเมรอน ไฮแลนด์

Cameron  Highland s (เช้า / เที่ยง / เย็น)                                   
07.00 น.บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (3)
สู่ เมืองใหม่ปุตราจายา Putra Jaya เป็นนครที่มีความทันสมัยและก้าวหน้าลักษณะอย่าง
สมบูรณ์ที่สุดภายในศตวรรษที่ 21 นี้ ศูนย์กลางแห่งความดึงดูดใจ เปอร์ดานาปุตรา
สำนักงานนายกรัฐมนตรี  เซอรี เปอร์ดานา สถานที่พำนักประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
มัสยิดปุตรา มีโดมสีชมพู ก่อสร้างด้วยหินแกรนิตสีกุหลาบ ออกแบบง่ายๆแต่หรูหรา
ตกแต่งอย่างสวยงามโดยใช้ทะเลสาบปุตราเป็นเครื่องประดับความโดดเด่น  สะพานปุตรา
งดงามตรึงตาสถาปัตยกรรมผสมผสานสวยงามยิ่ง ..
12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) จากนั้นนำสู่ คาเมรอน ไฮแลนด์
Cameron Highlands ...คาเมรอนไฮแลนด์ สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,500 ฟิต ระหว่างทาง
ท่านจะได้ชมธรรมชาติ บนเขาอันสลับซับซ้อนเพลิดเพลินกับความงดงามซึ่งประกอบด้วย
สิ่งก่อสร้างและประวัติต่างๆ มากมายแม้แต่ราชาไหมไทย “ จิม ทอมสัน ” ก็มาหายสาบสูญ
จากที่นี่ คาเมรอนฯแบ่งเป็นชุมชนเมือง สามระดับ (สามชั้น) ทุกระดับจะมีร้านค้า โรงแรม
ตลาด แม้แต่ธนาคารในต่างประเทศก็มาเปิดบนเขานี้ ชั้นแรกชื่อ Ringlet  ชั้นที่สอง
Tanah Rata ชั้นที่สาม Bringchang ไต่ระดับภูเขาซึ่งเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวจากเขาลูกหนึ่ง
ไปสู่เขาอีกลูกหนึ่ง
18.00 น.      บริการอาหารเย็น แบบสตีมโบ๊ท ณ ภัตตาคาร (5)
เข้าพักโรงแรม  Heritage Hotel

วันที่สาม     ปีนัง Penang     (เช้า / เที่ยง / เย็น)

07.00 น.    บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (6)  จากนั้นนำชม สวนสตรอเบอร์รี่
สวนดอกไม้ แวะตลาดพื้นเมืองเลือกซื้อสินค้าต่างๆ อาทิเช่น พืชผักเมืองหนาว ดอกไม้สด
และแห้ง ไร่ชา ความงามของน้ำตกที่สวยที่สุด “อีสกานด้า”
12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)  จากนั้นนำสู่ เกาะปีนัง Penang
เกาะปีนัง หรือที่คนไทยรู้จักในนาม เกาะหมาก “ไข่มุกแห่งตะวันออก” ข้ามสะพานปีนัง
เชื่อมโยงแผ่นดินใหญ่     ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก 13.5 กม. ชมความพิเศษที่สะท้อน
ให้เห็นอย่างชัดเจนจากลักษณะอาคารตึกรามบ้านช่องของตะวันและตะวันออก อันเป็น
สมบัติที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดสืบต่อกันมา ชม เมืองจอร์จทาวน์ ป้อมปืน  คอนวอลลิส 
หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย  อนุสาวรีย์สงครามโลกครั้งที่ 1  CITI HALL   
18.00 น.    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8) 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม  Crown Jewel Hotel  

วันที่สี่ ปีนัง ฮิลล์  ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี จังโหลน หาดใหญ่    (เช้า / เที่ยง / เย็น)

07.00 น.บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (9) จากนั้นนำชม ปีนังฮิลล์ Penang Hill
โดยรถรางไฟฟ้าชมทัศนียภาพรอบเกาะซึ่งสามารถมองเห็นสะพานปีนัง ไหว้ เจ้าแม่กวนอิมที่
วัดเขาเต่า ชมเจดีย์หมื่นพระวัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง “วัดไชยมังคลาราม
” นมัสการพระพุทธไสยาสน์  วัดพม่า ชมสถาปัตกรรมอันวิจิตรตระการตา
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ขนมเปี้ยะ , บะกุ๊ดแต๋ , น้ำมันนวดแก้ปวดเมื่อย เป็นต้น
12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (10)  จากนั้นเดินทางกลับหาดใหญ่ ...
ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน จากนั้นผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือ
เดินทางทั้งสองประเทศ
เย็น   เดินทางถึงหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจที่ดี  ZZZ
( โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม )
รายการทัวร์ประกอบด้วย
ค่ารถบัสปรับอากาศ พร้อมพนักงาน มัคคุเทศก์ ให้การบริการ    
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าห้องพัก 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
ค่าเข้าชม + ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 200,000 บาท (กรุณาส่งหนังสือเดินทางก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน)
รายการทัวร์มิได้รวม
ค่าหนังสือเดินทาง (หนังสือเดินทางมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน)            
ค่าอาหาร+เครื่องดื่มที่นอกเหนือรายการ
ค่าเครื่องเล่นต่างๆ บนเก็นติ้ง ไฮแลนด์                                       

แพ็กเกจนี้รวม  :
รถตู้ปรับอากาศ VIP. พร้อมพนักงาน Driver Guide  หรือ
รถบัสปรับอากาศ พร้อม มัคคุเทศก์  
ห้องพักโรงแรม  2 คืน ห้องละ 2 ท่าน
อาหาร เช้า 2 มื้อ , เที่ยง 3 มื้อ , เย็น 2 มื้อ
รวมค่าสกายเวย์ (SKYWAY ) ขึ้น – ลง
ซิตี้ทัวร์ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ครึ่งวัน + ค่าเข้าชม + ธรรมเนียม
ค่าประกันภัยการเดินทาง 200,000 บาท ต่อท่าน?
อัตรานี้ไม่รวม  :
-  ค่าทำหนังสือเดินทาง 
-  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 / หักคืน ณ ที่จ่าย 3 % 
-  ค่าเครื่องเล่นต่างๆ บนเก็นติ้ง ไฮแลนด์
-  ค่าภาษีเดินทาง ( หากมีการประกาศใช้ )

เงื่อนไข  :
-  ชำระเงิน มัดจำ 50 % ในวันที่ทำการจอง
-  ชำระเงินส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 7 วัน พร้อมสำเนา หนังสือเดินทาง 
-  หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือ6 เดือน
-  ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์
-  เมื่อท่านชำระเงินกับทางบริษัทจะถือว่ายอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงที่ระบุไว้
-  หากพักตรงกับวันเสาร์ ทั้งเก็นติ้ง ไฮแลนด์ รร. เฟิสต์เวิลด์ และ คาเมรอน –
ไฮแลนด์ รร.สตอเบอร์รี่ ปาร์ค จ่ายเพิ่ม ห้องละ 400 บาท 

กรุณาโอนเงิน  :
ธนาคารกรุงศรีฯ      สาขาสาทร ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี คุณปราโมทย์  แก้ววงษา      
เลขที่บัญชี  397-1-16470-7

 

กันเองทราเวล  129 หมู่ 1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์   สมุทรปราการ 10290
Tel/Fax 028155820, 086-3297251 Tel / Line 0899-212451 Mail:Pramote2008@hotmail.com
www.kanaeng.com บริการ นำเที่ยว สัมนาในและต่างประเทศ ใบอนุญาต เลขที่ 11/0579 และมีรถตู้ให้เช่า